Systém EPS Synova® firmy Alarmcom

Kompaktný analógový adresný systém pre všetky Vaše požiadavky

Úspešný boj proti požiaru prebieha v štyroch hlavných fázach - presné rozpoznanie príznakov požiaru už v jeho zárodku, spoľahlivé rozlíšenie či ide o skutočný požiar, či len o falošný poplach, prehľadná signalizácia prítomným osobám a zasahujúcemu personálu a účinná organizácia efektívneho zásahu. Všetky tieto štyri  fázy by  mali prebehnúť počas prvých cca  4-5 tich minút od vzniku požiaru, inak už býva neskoro na odvrátenie nenahraditeľných škôd. Systém Synova® ponúka súbor riešení, ktoré pomáhajú tento závod s časom vyhrať!

Rozpoznanie požiaru je u hlásičov Alarmcom zabezpečené vysoko presnými detekčnými metódami, ktoré sú založené na princípe analógovej detekcie fyzikálnych prejavov horenia. Senzor v hlásiči nepretržite monitoruje prostredie a sníma okamžité hodnoty jednotlivých veličín, ako sú  množstvo dymových častíc vo vzduchu, alebo teplota prostredia. Tieto sú prevádzané na elektrický signál. Tento spojitý (analogový) signál je následne upravený do digitálnej podoby na sériu binárnych čísiel a ďalej vyhodnocovaný mikroprocesorom.  Okrem štandardnej poplachovej úrovne, na ktorú reagujú prahové hlásiče, je možné preto u analógového hlásiča vyhodnocovať viac stavov, predstavujúcich rôzne udalosti. Tak možno napríklad získať výstrahu o neštandardných podmienkach prostredia už vo chvíli, kedy ešte nie sú isté príznaky skutočného požiaru. V kombinácii s časovým priebehom, t.j. akou rýchlosťou dochádza k dosiahnutiu príslušnej úrovne, možno zároveň eliminovať nevýznamné udalosti. Pokiaľ napríklad dochádza k nárastu teploty počas dňa vplyvom vykurovania, rozozná hlásič tento stav od prudkého oteplenia pri vznikajúcom požiari.  To je tiež dôvod, prečo je možné tento typ hlásičov nastaviť na oveľa väčšiu citlivosť bez rizika falošných poplachov. Dá sa tiež veľmi presne sledovať postupné pomalé zvyšovanie prítomnosti prachových častíc vnútri detekčnej komory a pri dosiahnutí kritickej úrovne predať ústredni správu o zaprášení hlásiča.

Vďaka umiestneniu detekčnej logiky mimo ústredňu priamo do hlásiča môže byť v reálnom čase vyhodnotených rádovo viac nameraných hodnôt bez toho, aby boli linky údajovej zbernice a centrálny procesor ústredne neustále zásobovaný veľkým objemom údajov. Zároveň sa dajú  oveľa  častejšie vzorkovať ( tj.prevádzať na digitálny signál ) okamžité hodnoty  a získať tak takmer spojitú charakteristiku prostredia. Výsledkom je preto rapídne  rýchlejšie a presnejšie vyhodnotenie a vysoká odolnosť voči rušivým vplyvom, ovplyvňujúcim prenos. 

  Ďalším prínosom  umiestnenia rozhodovacej logiky mimo ústredňu je možnosť integrácie niekoľkých detekčných princípov do jedného hlásiča. Tak sa dá sledovať množstvo dymu v meracej komore a zároveň teplota snímaná tepelným senzorom. Z pomeru oboch veličín je možné na základe matematického algoritmu a trendovej logiky  zaistiť správne rozpoznanie akéhokoľvek  požiaru, či už sa  prejavuje veľkým vývinom dymu bez prílišnej zmeny teploty ( tlejivé požiare), alebo naopak horením pri  vysokých teplotách bez výskytu dymu (otvorené požiare). Oproti ionizačnému detektoru s rovnakým rozsahom, ktorý pracuje na princípe detekcie neviditeľných aerosolov nie je multikriteriálny hlásič náchylný na falošné poplachy spôsobené napríklad prítomnosťou prchavých výparov v ovzduší, a naviac neobsahuje rádioaktívny preparát, nutný pre ionizáciu častíc v meracej komore ionizačného hlásiča. 

Aby bola spoľahlivosť detekcie zaručená po celú dobu prevádzky, je nutné ošetriť niektoré nežiadúce prevádzkové vplyvy. Najvážnejším faktorom, ktorý detekciu ovplyvňuje, je usadzovanie prachu v meracej komore. Väčšina opticko-dymových hlásičov pracuje na princípe rozptýlenia a odrazu vysielaného svetelného lúča od častíc dymu na prijímací senzor.  Prach, usadený na stene meracej komory, pôsobí ako parazitná odrazná plocha, čo môže byť príčinou planých poplachov. Patentovaná sústava labyrintov vo vnútri  optickej meracej komory u hlásičov systému Synova® zamedzuje odrazom  od častíc usadených na vnútornom povrchu meracej komory tým, že vysielaný lúč po priechode komorou, prípadne svetlo dopadajúce do komory zvonku, bezozbytku utlmí. Naviac je prijímacia i vysielacia časť dostatočne zapúzdrená a spolu s kónickým tvarom komory zaisťuje hlásičom Synova® veľmi vysokú odolnosť proti zaprášeniu.

 

ďalšia strana 

 

HOME | PSN | EPS | CCTV | HW&SW | WEBDESIGN | O NÁS

 

(c)2001 Artemis-Energyr s.r.o. , Wepman Design, All rights reserved. Opt. for 640x480+