Rádiový bezpečnostný systém ALARMNET - ARTEMIS

POPIS BEZPEČNOSTNEJ POPLACHOVEJ SIETE

Rádiová poplachová sieť ALARMNET-ARTEMIS je určená na centralizovanú ochranu objektov, to znamená, že všetky alarmy vzniknuté na ktoromkoľvek mieste siete sa rádiovou cestou prenášajú do centra, kde je zabezpečená nepretržitá pohotovosť a v súčinnosti s výjazdovou skupinou rýchle poskytnutie kvalifikovanej ochrany majetku a osôb.

Poplachovú sieť tvorí pult centrálnej ochrany, ktorý vyhodnocuje rádiovou cestou prijímané správy z centrál a na ne pomocou komunikačnej linky pripojených podcentrál. Technické prostriedky siete majú modulárnu výstavbu, ktorá umožňuje dosiahnutie ekonomicky výhodného riešenia pripojenia účastníkov siete s rešpektovaním ich požiadaviek.

POPIS TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV

Komunikačný modul - zabezpečuje prenos číslicových kódovaných správ na pult centrálnej ochrany pomocou rádiostanice s frekvenčnou moduláciou zo všetkých napojených účastníckych modulov. Zabezpečuje komunikáciu s maximálne 32 tzv. účastníckymi modulmi siete pomocou rozhrania RS-485, čo umožňuje vytvoriť lokálnu sieť účastníckych modulov, schopnú pokryť najrôznejšie požiadavky a aplikácie.

Účastnícky modul - zabezpečuje sledovanie 5 ochranných slučiek, ktoré sú impedančne vyvážené, t.j. prerušenie alebo elektrický skrat aktívnej slučky sa vyhodnocuje ako alarm. 

Slučky majú pevne naprogramované nasledovné vlastnosti :

U prvej slučky - oneskorenej - je možné nastavenie času oneskorenia, v rámci ktorého možno potlačiť vznik alarmu odhlasovacím kľúčom . 
Druhá slučka je vypínateľná kľúčom, okamžitá - bez oneskorenia vzniku alarmu , ale je nastaviteľná ako následná slučka, kedy sa správa ako oneskorená v tom prípade, keď jej narušeniu predchádzalo narušenie prvej slučky. 
Tretia a štvrtá slučka sa každá samostatne dá nastaviť ako trvale aktívna, t.j. 24 hodinová, alebo vypínateľná kľúčom.
Piata slučka je 24 hodinová, teda trvale aktívna a dá sa nastaviť ako tichá. Vtedy po jej
narušení nedochádza k spusteniu akustickej signalizácie ale k tzv. tichému poplachu s prenosom na pult. Je vhodná pre pripojenie tlačidlovej signalizácie na privolanie pomoci.

Do obvodu ochranných slučiek sa pripájajú bežné typy pohybových infradetektorov, ochranné magnetické kontakty alebo iné snímače s bezpotenciálovým výstupom prípadne s výstupom typu otvorený kolektor alebo tiež programovateľné výstupy ústrední PSN s tranzistorom s otvoreným kolektorom alebo kontaktom relé.

Ďalšie vstupy modulu sú vyhradené pre sledovanie polohy odhlasovacieho kľúča, ktorý okrem vypnutia a zapnutia umožňuje tiež vyvolať pamäť poplachu alebo testovací režim ochranných slučiek, sledovanie ochranného kontaktu veka skrinky a signálu napájacieho zdroja o výpadku sieťového napájania a orientačne aj stavu nabitia akumulátora.

Modul má vstup, pomocou ktorého je možné externé ovládanie zapínania alebo vypínania stavu stráženia resp. aktívnosti ochranných slučiek, napríklad pomocou kódového zámku s prepínacím kontaktom.

Modul_indikácie - pomocou svetloemitujúcich diód zobrazuje okamžitý stav príslušného účastníckeho modulu podcentrály alebo centrály. Indikuje narušenie slučiek, ich aktívny alebo pasívny stav, výpadok sieťového napájania a nízke napätie záložného akumulátora. Akusticky a opticky signalizuje alarmové stavy.

Pomocou kľúča umožňuje aktivovanie ochranných slučiek alebo potlačenie vzniku alarmu u tých slučiek, ktoré to dovoľujú a vyvolanie pamäti alarmov vzniknutých od posledného uvedenia účastníckeho modulu do zapnutého stavu, kedy sa táto pamäť nuluje. V jednej polohe kľúča ( testovací režim ) je možné skontrolovať jednoducho funkčnosť slučiek resp. pripojených čidiel bez vyvolania poplachu tzv. krokovým testom.

Modul_napájania - zabezpečuje napájanie modulov a rádiostanice zo siete 230 V, alebo pri jej výpadku zo záložného akumulátora a jeho opätovné automatické dobitie. Signalizuje stratu sieťového napájania a následne pokles elektrického napätia na akumulátore pod dovolenú hodnotu. Pred úplným vybitím je akumulátor chránený odpojovačom, ktorý odpája akumulátor pri poklese jeho napätia pod dovolenú hodnotu a po nábehu sieťového napájania ho znova pripojí.

 

ďalšia strana 

 

HOME | PSN | EPS | CCTV | HW&SW | WEBDESIGN | O NÁS

 

(c)2001 Artemis-Energyr s.r.o. , Wepman Design, All rights reserved. Opt. for 640x480+