Systém EPS Synova® firmy Alarmcom (strana 2)

Ďalším nežiadúcim vplyvom môže byť prerušenie, alebo skrat hlásičovej linky (zbernice). Pri prerušení linky je zaistená jej plná funkčnosť vďaka kruhovej topológii, kedy linka začína i končí v ústredni. Pri skrate linky dôjde k odpojeniu vadného úseku vedenia medzi dvoma najbližšími susednými skratovými izolátormi. Hlásiče systému Synova° majú štandardne inštalovaný oddeľovač v každom hlásiči. Napriek tomu, že norma pripúšťa možnosť výpadku až 32 hlásičov súčasne, u systému Synova° zostávajú aj pri skrate linky funkčné všetky hlásiče! Odpojené je iba vadné prepojenie najbližších susedných hlásičov. Cena skratového izolátora je zahrnutá v základnej cene hlásiča, ktorá sa pohybuje v rozmedzí obvyklom pre cenu samostatného hlásiča bez príslušenstva.

Nezanedbateľnou súčasťou realizácie je vždy tiež estetické hľadisko. Nízkoprofilové hlásiče sú už samy o sebe veľmi elegantné, naviac majú odnímateľný vrchný kryt bez elektroniky, ktorý sa dá veľmi jednoducho natónovať  do odtieňa, ktorý odpovedá vnútornej  maľbe, aby nepôsobili rušivo napr. v reprezentačných priestoroch. Všetky vstupné a výstupné moduly systému a paralelné ovládacie tablá je možné umiestniť do zápustných krabíc pod omietku.  

Samotná ústředňa systému Synova® FC330A  je inteligentná vstupno-výstupná jednotka, ktorá po prijatí informácie z hlásiča organizuje výstupné zariadenia. Jednotlivé vstupné a výstupné prvky systému je možné temer ľubovoľne softwérovo združovať do skupín s rovnakými vlastnosťami. Aktivácia rôznych skupín hlásičov môže byť previazaná s aktivácou rôznych skupín výstupov. Navyše je možné tieto väzby podmieniť akciou obsluhy, ako je potvrdenie hlásení, spätné nastavenie systému a pod., ďalej dĺžkou času do potvrdenia, časom na prieskum lokality hlásenia, nastaveným režimom DEŇ/NOC atď.

 

Ústredňa je dodávaná ako kompaktný celok, schopný prevádzky "plug and play" bez nutnosti špecifikácie jednotlivých základných častí. Priamo na základnej doske sú integrované všetky zariadenia nutné pre spoľahlivú prevádzku, ako je napájací zdroj s dobíjaním záložných akumulátorov, kontrolované výstupy pre sirény a diaľkový prenos poplachu, výstupy pre ovládanie nadväzujúcich zariadení a údajové rozhranie RS-232 pre komunikáciu s tlačiarňou, nadstavbovým PC, prípadne na integráciu do ďalších systémov. Ústredňa umožňuje pripojenie dvoch adresných liniek s kruhovou topológiou pre celkovo 256 adresných prvkov. Ďalšie možnosti ponúka po pripojení celého radu doplnkových dosiek, ktoré je možné osadiť až v prípade špecifických požiadaviek, napríklad pre pripojenie jednotného obslužného tabla požiarnej ochrany, zvýšenie počtu výstupov, pripojenie konvenčných  hlásičov a pod.

Veľmi dôležitou podmienkou  rýchleho zásahu je signalizácia poplachu. Každý hlásič v systéme disponuje vlastnou jedinečnou, softwérovo pridelenou adresou. Len tak je možné docieliť presnú identifikáciu miesta požiaru. Okrem LCD displeja so 4x 40 znakmi a možnosti vytvorenia svetelných informačných tabulí s plánmi objektu je v rámci koncepčného riešenia s prihliadnutím k ďalším budúcim požiadavkám na integráciu do vyšších celkov umožnené napojenie systémov do riadiaceho a monitorovacieho softwéru na počítači štandardu IBM-PC/WIN95, alebo NT. Počas  okamihu je potom obsluha vyrozumená o presnom mieste požiaru, vrátane podrobného pôdorysného zobrazenia. Informácia môže byť ľubovoľne doplnená napr. vyobrazením hasiacej techniky, číslami prístupových kľúčov, telefónnymi číslami kancelárií, po doplnení zvukovou kartou a reproduktormi tiež o nezameniteľné hlásenie o požiari apod. Pomocou softwéru je možné tiež ovládať jednotlivé funkcie systému, chronologicky archivovať a tlačiť udalosti atď. Odpadá chaotické a dlho trvajúce vyhľadávanie informácií v papierovej dokumentácii, ktoré degraduje vysokú rýchlosť detekcie systému. Počítač je možné naviac používať na bežné kancelárske aplikácie strážnou službou – vypisovanie  pracovných výkazov, rozpisov služieb, hlásení a pod. Pri výskyte udalosti má táto vždy prioritu.

Výskum, vývoj, výroba, zahorovanie a výstupná kontrola každého jednotlivého prvku prebieha vo výrobných závodoch firmy SIEMENS Building Technologies, divízia Cerberus, Mannedorf, Švajčiarsko, mimo iné firmy, ktorá mala ako prvá na svete patentovaný požiarny hlásič už v roku 1941. Odlišná je len distribučná cesta na trhy cca 40 krajín sveta prostredníctvom dcérskej spoločnosti Alarmcom, ktorá tiež zaisťuje technicko-obchodnú podporu produktov. Výhodou pre koncového užívateľa je možnosť voľby inštalačného partnera danej technológie. Všetky prvky sú vyrábané pod prísnou kontrolou nad dodržovaním akosti v celom procese podľa normy ISO9001 a ISO9002. Jednotlivé prvky systému sú skúšané jednak v renomovaných podnikových laboratoriách výrobcu, spĺňajú tiež prísne kritériá inštitútu VdS v súlade s európskou normu EN54. Systém i komponenty boli  pre Českú republiku certifikované autorizovanou osobou Požárně atestačním výzkumným ústavem (PAVÚS), posúdené a schválené akreditovaným skúšobným laboratóriom Vojenského technického ústavu elektrotechniky (VTÚE)  a bol schválený pre použitie v Armádě ČR. Systém a prvky boli  schválené Ředitelstvím Hasičského Záchranného Sboru Ministerstva Vnitra ČR. Na systém a prvky bylo vydané osvedčenie Národního bezpečnostního úřadu ČR  pre použitie v objektoch kategórie PRÍSNE TAJNÉ.

 

  predošlá strana

 

HOME | PSN | EPS | CCTV | HW&SW | WEBDESIGN | O NÁS

 

(c)2001 Artemis-Energyr s.r.o. , Wepman Design, All rights reserved. Opt. for 640x480+